Arbeid og opplæring

Våre tiltak

VTA og AFT hos Unikum

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er for personer som har fått innvilget uføretrygd fra NAV. Tiltaket er uten tidsbegrensning. Dette betyr at Unikum kan gi et livslangt tilbud innenfor tiltakets rammer. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Unikum tilbyr varierte arbeidsoppgaver for personer på VTA: lager og pakking, enklere montering og dataregistrering, pleie og omsorg, kantine, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmester. Store deler av Unikums virksomhet benyttes som arena for VTA-tiltaket. Dette gir svært gode muligheter for individuell vurdering, tilrettelegging og god mestring.

Deltakerne har mulighet for å delta på ulike arbeidsrettede kurs og sosiale tiltak.

Hvem kan delta:
Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd fra NAV, har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, og ønsker å jobbe.

Varighet på tiltaket:
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

AFT - Arbeidsforberedende Trening

I AFT får arbeidssøkere tilbud om kartlegging, tilpasset opplæring og arbeidspraksis. I Unikum kartlegger vi tidlig arbeidssøkers motivasjon for jobb eller utdanning på kort eller lang sikt. Vi jobber systematisk med arbeidssøkernes målsetninger, motivasjon og karrierevalg.

Vi benytter ordinære arbeidsplasser som praksis- og treningsarenaer. Våre jobbkonsulenter samarbeider aktivt med arbeidsgivere for å skape flest mulig jobbmuligheter innen et bredt bransjespekter. Unikums mål er at arbeidssøkere som ønsker seg jobb, får denne muligheten så raskt som mulig.

Vi har i tillegg et bredt tilbud innen et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø, på en av våre interne arenaer: UniFab, Jobbfrukt, lager, transport og Kongsgården. Vi samarbeider tett med Sofienberghjemmet sykehjem, Ammerudhjemmet og Kampen Omsorg+, hvor vi har faste avtaler om arbeidspraksis/arbeidstrening med tilpasset oppfølging fra våre ansatte.

Hvem kan delta:
Alle arbeidssøkere med sammensatte bistandsbehov. Vi tilpasser vårt tilbud individuelt.

Unikums nære samarbeid med aktører innen helse og omsorg gjør at vi har et særlig godt tilbud innen denne bransjen. Vår arena på Kongsgården passer for personer som ønsker fysisk arbeid ute i et gartner-/gårdsmiljø. Unikums profil retter seg særlig mot personer med psykiske lidelser.