Delta

Brukerforum

Her finner du snart info om hva Brukerforum er, og datoer for Brukerforum

Brukerforum er et møte som skal avholdes fire ganger i året ved Unikums hovedkontor i Thorvald Meyers gate.

Her samles deltakerrepresentanter fra alle arenaene på Unikum. Hensikten med Brukerforum er å løse saker som man ikke har klart å løse på arenanivå. Dette er HMS-relaterte spørsmål i tillegg kan deltakere komme med tilbakemeldinger og forslag i forhold til tjenestetilbudet. Sakene som tas opp i Brukerforum blir diskutert på et generelt nivå og enkeltsaker refereres ikke i referatet jmf. personvern. Sakene som blir tatt opp i Brukerforumet formidles videre til ledelsen i Unikum AS.

Hvorfor brukermedvirkning på Unikum? Unikum mener at arbeidssøkernes medvirkning er en viktig verdi å ivareta i møte med dere. Vi tror at mennesker som søker bistand, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet. Dersom arbeidssøker i større grad kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke deltakerens motivasjon. Dette vil dermed kunne bidra positivt til deltakerens attføringsprosess.
Neste brukerforum er...