Unikum

Hvorfor arbeidsinkludering

Med fokus på ønsker, interesser og ressurser

I Unikum er vi opptatt av at alle som vil, skal få muligheten til å jobbe. Å ha en jobb bidrar til økonomisk trygghet og økt forutsigbarhet, men jobb betyr også mye mer enn lønn på konto. Å delta i ordinært arbeidsliv gir en viktig arena for samhold og tilhørighet, mestring og utvikling, og å komme ut i arbeid gjør en stor forskjell i livskvaliteten til de fleste.

Når vi snakker om et inkluderende arbeidsliv, snakker vi ikke bare om hvordan den enkelte arbeidsplass kan jobbe for å sørge for inkludering blant sine ansatte. Vi snakker også om rekrutterings-prosesser, ledelse, kollegial tilhørighet og ikke minst opplevelsen av mangfold – både på arbeidsplassen og i samfunnet generelt. For oss er det viktig å ha kontinuerlig fokus på inkludering og mangfold. En ting er at forbudet mot diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. Noe annet er hvordan vi som inkluderingsbedrift synliggjør hvordan vi aktiv jobber mot diskriminering og for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (2019) var 350 400 personer (bosatt i Norge) i alderen 18-67 uføretrygdede i Folketrygden i 2018. Det er nesten 13 000 flere enn året før, og de uføre blir i gjennomsnitt yngre hvert år. Hele 2,4 prosent av dem mellom 18 og 29 år er uføre, og andelen som kombinerer uføretrygd og jobb har gått ned. Arbeidsledigheten blant dem mellom 20 og 24 år er på 23,0 prosent, noe som gjør dette til den største gruppen i ledighetsstatistikken (kilde: NAB.no og NAV Oslo).

I vårt arbeid møter vi daglig mennesker som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv. De er i alderen 18 til pensjonsalder og de har ulik kompetanse, bakgrunn, kultur, erfaring og helse. Det er stor variasjon i hvor lenge den enkelte har stått utenfor arbeidslivet. Noe de også har, er ulike drømmer, ambisjoner og framtidsutsikter. Det alle har til felles er at de har en historie å fortelle, og at de har gode grunner til at de i sin tid falt ut av ordinært arbeidsliv. Ikke alle kan eller skal jobbe 100 %, men de aller fleste deler et genuint ønske om å jobbe det de kan og så mye som helsen tillater. Så, hva skal til for å komme dit? For oss er det noen svært konkrete parametere for suksess:

  • Helhetlig kartlegging med kvalitetskrav til metoder som benyttes
  • Kunnskap om arbeidsmarkedet
  • Fokus på den enkelte arbeidssøkers ønsker, interesser og ressurser
  • Gode samarbeid med både privat og offentlig næringsliv

Som tiltaks- og inkluderingsbedrift er det vår oppgave å bli kjent med mennesket bak innsøkingspapirene fra NAV, bak den hullete CV-en og bak epikriser fra helsepersonell og sykehus. Det er vår jobb å finne frem til de ressursene som bor i akkurat denne arbeidssøkere, og hvilke interessert og ønsker personen har – og det er her vi oppnår suksess!

Har du spørsmål om arbeidsinkludering?
Send oss en melding her: