Unikum

Sertifiseringer og metoder

Med konkrete metoder når vi målene våre

Unikums jobbkonsulenter benytter ulike metoder og verktøy for å sikre deg god kvalitet og oppfølging på veien mot jobb eller utdanning. Bruk av metodikk og verktøy tilpasses individuelt. De fleste tiltaksløp hos oss starter med kartlegging og karriereveiledning. I tillegg til kartleggingssamtaler, kan jobbkonsulent bruke disse verktøyene:  

InFlow24

InFlow24 er et refleksjons- og samtaleverktøy for karriereutforskning med mål om læring og utvikling av kompetanse. InFlow24 fremmer selvledelse og motiverer den enkelte til selv å ta ansvar for egen karrierelæring. Gjennom digitale kartleggingsverktøy, visuelle profiler, refleksjon og dialog er målet å bevisstgjøre kandidaten om egne ressurser, styrker og utviklingsmuligheter. Vi ønsker gjennom verktøyet å bidra til refleksjon på en positiv måte for videre karriere og livsmestring.

Flow

Et læringsintensivt samfunn krever kontinuerlig læring og utvikling. Betydningen av å forstå egen Flow for utvikling av kompetanse har aldri vært mer dagsaktuell, og kommer til å være det i flere tiår fremover! Opplevelsen av mestring kommer til uttrykk når vi skaper læring innenfor egen opplevelse og Flow.

GDPR

InFlow24 løfter verdien av livslang læring ved at bruker eier sin egen konto og sine data, og selv står for deling av profil med de man måtte ønske for å gjøre seg relevant for fremtiden.

Besøk inFlow24.no

Jobpics

Jobpics er et bildebasert verktøy basert på Hollands teori om karrierevalg (RIASEC). Verktøyet kartlegger dine interesser og er spesielt nyttig for deg som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker og personer med lite norskkunnskap. I samarbeid med en av Unikums jobbkonsulenter gjennomgår du 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker. På hvert bilde står det i tillegg krav til utdanningsnivå.

Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

SIA består av korte og målbare oppgaver som gir et godt grunnlag for å kartlegge din arbeidsevne, opplæringsbehov og utvikling. Bruk av SIA gir god struktur og dokumentasjon av kartlegging og avklaring på veien videre mot jobb eller utdanning. SIA er utviklet av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, og videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Unikums jobbkonsulenter er sertifisert i bruk av SIA.

Unikums jobbkonsulenter bruker anerkjente metoder som styrker dine muligheter til å kunne komme ut i jobb:

Supported Employment (SE)

Utgangspunktet for SE er ditt ønske om å komme ut i en jobb, helt eller delvis. Jobbkonsulent kartlegger ulike arbeidsgivere for å finne den arbeidsplassen som best kan passe for deg. Både du og arbeidsgiver følges opp av jobbkonsulent, som sørger for at du får tilrettelegging og opplæring tilpasset dine behov.  Hvis du trenger litt tid på å venne deg til å være i jobb, eller ønsker å prøve deg ut hos en arbeidsgiver i en kortere periode, inngås det en avtale med arbeidsgiver om utprøving eller arbeidspraksis, hvor målet kan være ansettelse på litt lengre sikt.

Jobbmatch

Arbeidsgivere er Unikums viktigste samarbeidspart når det gjelder å finne muligheter for jobb. Alle jobbkonsulenter i AFT-tiltaket i Unikum er sertifisert i jobbmatch metode, utviklet av Ellen Mossin-Olesen. Jobbmatch-metodikken gir Unikum en profesjonell tilnærming i vårt markedsarbeid. Metodikken hjelper oss til å vite hvordan vi kan nå fram til arbeidsgivere og hvordan vi skaper en god «match» mellom deg og arbeidsgiver. Vi har også god kunnskap om hvordan du kan skreddersy din CV og tyrene på jobbintervju.  Unikums jobbkonsulenter bruker jobbmatch-metodikken som en integrert del av SE.

Din jobbkonsulent vil gjennomføre mange veiledningssamtaler med deg. For bl.a.  å finne ut av hva som motiverer deg, bruker jobbkonsulenten metodikken Motiverende Intervju. Unikum har i flere år kurset sine jobbkonsulenter i denne metodikken.

Motiverende intervju (MI):

Jobbkonsulenter i Unikum bruker MI for å skape en god relasjon basert på empati og respekt. MI skaper økt indre motivasjon og opplevelse av mestring ved at vi tar utgangspunkt i ditt ståsted. Målet er at du selv kommer fram til beslutninger og gjør nødvendige endringer som bidrar til at du for eksempel kan få og beholde en jobb. MI baserer seg på erfaring og forskning om hvordan motivasjon kan økes ved at det blir tatt hensyn til ditt perspektiv.