Unikum

Sertifiseringer og metoder

Med konkrete metoder når vi målene våre

Unikums jobbkonsulenter benytter ulike metoder og verktøy for å sikre deg god kvalitet og oppfølging på veien mot jobb eller utdanning. Bruk av metodikk og verktøy tilpasses individuelt. De fleste tiltaksløp hos oss starter med kartlegging og karriereveiledning. I tillegg til kartleggingssamtaler, kan jobbkonsulent bruke disse verktøyene:  

Vip24:

Vip24 gir karriereveiledning i et helsefremmende perspektiv. Vip24 kartlegger dine evner, interesser og preferanser og hva som kan være realistiske muligheter i arbeidsmarkedet. Den baserer seg på Hollands teori om karrierevalg (RIASEC). Vip24 kartlegger og bevisstgjør dine verdier rundt arbeid og fritid og verdier knyttet til livsstil og helse. Flere av Unikums jobbkonsulenter er sertifisert i Vip24.

Jobpics:

Jobpics er et bildebasert verktøy basert på Hollands teori om karrierevalg (RIASEC). Verktøyet kartlegger dine interesser og er spesielt nyttig for deg som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker og personer med lite norskkunnskap. I samarbeid med en av Unikums jobbkonsulenter gjennomgår du 187 bildekort med bilder av forskjellige yrker. På hvert bilde står det i tillegg krav til utdanningsnivå.

Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy (SIA):

SIA består av korte og målbare oppgaver som gir et godt grunnlag for å kartlegge din arbeidsevne, opplæringsbehov og utvikling. Bruk av SIA gir god struktur og dokumentasjon av kartlegging og avklaring på veien videre mot jobb eller utdanning. SIA er utviklet av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, og videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Unikums jobbkonsulenter er sertifisert i bruk av SIA.

Unikums jobbkonsulenter bruker anerkjente metoder som styrker dine muligheter til å kunne komme ut i jobb:

Supported Employment (SE):

Utgangspunktet for SE er ditt ønske om å komme ut i en jobb, helt eller delvis. Jobbkonsulent kartlegger ulike arbeidsgivere for å finne den arbeidsplassen som best kan passe for deg. Både du og arbeidsgiver følges opp av jobbkonsulent, som sørger for at du får tilrettelegging og opplæring tilpasset dine behov.  Hvis du trenger litt tid på å venne deg til å være i jobb, eller ønsker å prøve deg ut hos en arbeidsgiver i en kortere periode, inngås det en avtale med arbeidsgiver om utprøving eller arbeidspraksis, hvor målet kan være ansettelse på litt lengre sikt.

Jobbmatch:

Arbeidsgivere er Unikums viktigste samarbeidspart når det gjelder å finne muligheter for jobb. Alle jobbkonsulenter i AFT-tiltaket i Unikum er sertifisert i jobbmatch metode, utviklet av Ellen Mossin-Olesen. Jobbmatch-metodikken gir Unikum en profesjonell tilnærming i vårt markedsarbeid. Metodikken hjelper oss til å vite hvordan vi kan nå fram til arbeidsgivere og hvordan vi skaper en god «match» mellom deg og arbeidsgiver. Vi har også god kunnskap om hvordan du kan skreddersy din CV og tyrene på jobbintervju.  Unikums jobbkonsulenter bruker jobbmatch-metodikken som en integrert del av SE.  

Din jobbkonsulent vil gjennomføre mange veiledningssamtaler med deg. For bl.a.  å finne ut av hva som motiverer deg, bruker jobbkonsulenten metodikken Motiverende Intervju. Unikum har i flere år kurset sine jobbkonsulenter i denne metodikken.

Motiverende intervju (MI):

Jobbkonsulenter i Unikum bruker MI for å skape en god relasjon basert på empati og respekt. MI skaper økt indre motivasjon og opplevelse av mestring ved at vi tar utgangspunkt i ditt ståsted. Målet er at du selv kommer fram til beslutninger og gjør nødvendige endringer som bidrar til at du for eksempel kan få og beholde en jobb. MI baserer seg på erfaring og forskning om hvordan motivasjon kan økes ved at det blir tatt hensyn til ditt perspektiv.