Om oss

Vi hjelper deg inn i arbeidslivet.

Hva er Unikum?

Unikum jobber for å inkludere folk i arbeid. Vi tror at alle mennesker er avhengige av hverandre, og at det er i møte med hverandre at vi forstår oss selv og finner vår egen identitet. Nettopp derfor er det ekstra viktig at de som ellers står i fare for å falle utenfor får muligheten til å bli en del av et fellesskap og delta i arbeidslivet. Vi finner og tilbyr nye muligheter til mennesker uten jobb gjennom kartlegging, opplæring og kvalifisering.

Vi vil gi hjelp og støtte til mennesker uansett livssituasjon, og vil bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne utvikler seg og får bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om så mye mer enn lønningsposen - en jobb er en sosial arena som øker selvfølelsen og gjør at vi føler oss nyttige. Jobb handler om menneskeverd!

Visjon og verdier

"Vi virkeliggjør muligheter sammen".

Vårt verdigrunnlag

Det som skaper en felles retning på arbeidet vårt, er lojaliteten til organisasjonens verdisyn. Vi er stolte av å være del av en bedrift som vektlegger det menneskelige aspektet " (sitat fra fast ansatt i Unikum).

Verdighet

Alle mennesker har krav på å bli møtt med den samme verdighet, respekt og omsorg. Unikum vil holde fast det enkelte menneskes verdi og verdighet, fordi mennesket er verdt noe i seg selv og ikke i kraft av hva han eller hun får til.

Fellesskap

Mennesket er skapt til fellesskap med andre. Vi er avhengige av hverandre. Det er i møte med hverandre at vi forstår oss selv og finner vår egen identitet. Tillitsfull kontakt med andre fyller oss med håp og glede, gir nærvær og tilhørighet, egenverd og stolthet. Vår oppgave er å skape fellesskap der disse verdiene finnes.

Rettferdighet

Alle mennesker har de samme grunnleggende rettigheter. Dette gjelder for alle uansett hudfarge, kultur, religion, sosial status, seksuell legning, kjønn eller annet. Alle har rett til liv, helse, bolig, utdanning, arbeid, religionsutøvelse og rettssikkerhet. Dette er begrunnet i alle menneskers unike verdi.

Solidaritet

Solidaritet dreier seg om å stå sammen med andre i et gjensidig og likeverdig forhold. Unikum vil arbeide i solidaritet med dem som er svakest stilt i vårt samfunn. Dette skjer ved å støtte mennesker i deres kamp mot utstøting og gjennom å gi mennesker mulighet for å delta i arbeid.

Barmhjertighet

Barmhjertigheten er oppmerksom, raus og åpen og uttrykker et likeverdig møte mellom mennesker. Der veldedighet nøyer seg med å gi gode gaver, har barmhjertigheten vilje og evne til å ta del i livet til medmennesker som opplever det vonde. Unikum vil gi hjelp og støtte til mennesker uansett livssituasjon.

Håp og tro

Mennesker lengter, drømmer og håper – på nærvær og tilhørighet. Unikum vil være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring - gjennom fellesskapet mellom mennesker.